BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET HET HIERONDER STAANDE REGLEMENT:

 1. De Utrechtse Fietsvierdaagse wordt georganiseerd door Central Events BV. Central Events stelt het deelnamereglement vast. Central Events B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 73891908. 
 2. Central Events B.V. is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie. 
 3. De Utrechtse Fietsvierdaagse is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement. 
 4. Tot de Utrechtse Fietsvierdaagse worden de 25, 40 en 60 km routes gerekend. 
 5. De inschrijving tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld. 
 6. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig als het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is betaald. 
 7. Deelname aan de Utrechtse Fietsvierdaagse is vrijwillig en geheel voor eigen rekening en risico.  
 8. Na ontvangst van het inschrijfgeld is teruggave ervan niet meer mogelijk. 
 9. Mocht het evenement door externe omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. De organisatie beslist over het aflassen van het evenement.
 10. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Nadrukkelijk wordt erop verwezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. 
 11. Instructies van politie, Utrechtse Fietsvierdaagse leiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. 
 12. De gemiddelde snelheid mag niet meer dan 25 km per uur bedragen. 
 13. We werken tijdens de Utrechtse Fietsvierdaagse samen met fotografen die een sfeerimpressie maken van het evenement. Deze foto’s worden gebruikt voor de website van het evenement, Facebook, Instagram en Twitter. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kunt u ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website. 
 14. De fietsen dienen aan de wettelijke gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan. 
 15. Deelname aan de tocht en toegang tot, en gebruikmaken van kortingsacties bij de bezienswaardigheden onderweg is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. 
 16. Deelnemers zijn verplicht een vlaggetje aan het stuur te bevestigen. 
 17. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie. 
 18. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. 
 19. Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets. 
 20. Deelnemers geven met hun inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door sponsoren van de Utrechtse Fietsvierdaagse voor promotiedoeleinden en evenementen. Ook geven deelnemers toestemming voor de publicatie van foto’s waarop zij staan afgebeeld. 
 21. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Inplaatstelling is mogelijk, mits dit wordt aangegeven bij de organisatie. 
 22. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist Central Events BV.